Předmětová komise ekonomických předmětů

 • Předměty: EKO, MAM, ESTA, UP, HV, SF, MEO, BA, MAR, MAMS
 • Vyučující: , Ing. Iveta Hradecká, Ing. Dagmar Machová, Mgr. Remešová Milena, Mgr. Marcela Sládková, Ing. Ludmila Špačková, Ing. Michaela Hodžová, Ing. Miroslav Erben, Mgr.. Marek Čepelák, Ing. Jana Novotná
 • Předsedkyně: Ing. Miloslava Lichterová

 Zpráva o činnost PK Eko v prvním pololetí školního roku 2019-2020

Zajištění výukových materiálů

Stejně jako v předchozím roce předsedkyně PK EKO zajistila jednotný nákup učebnic Ekonomiky, autor P. Klínký pro 1.-4. ročníky.Vzhledem k hromadnému nákupu byla škole poskytnuta sleva na školení vyučujících, týkající se změn relevantních zákonů v roce 2020.

Srovnávací testy

Na počátku školního roku absovovali žáci 2. a 3. řočníků srovnávací testy z předmětu Ekonomika.

Projektová činnost

V  rámci výuky Studentské firmy (3.ročník OA) a Marketingu a managementu sportu (2. a 3. ročník ) zpracovávali všichni studenti  projekty, které pak prezentovali a obhajovali. 

Projektové dny

Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos se v týdnu před vánočními prázdninami konaly projektové dny, tentokrát na téma EXPO a Olympijské hry ku příležitosti konání těchto významných akcí, které proběhnou v roce 2020.

Členové komise ekonomických předmětů a komise účetnictví vypsali projekty k oběma nosným tématům.

Na téma EXPO se žáci zapojili do projektů pod názvy:

 • Zmapování historických výstav na území dnešní Prahy 7
 • Významné osobnosti, exponáty a stavby světových výstav, které ovlivnily naši současnost
 • EXPO Příběhy českých a československých pavilonů

K tématu Olympijské hry byly zpracovány projekty

 • Historie poválečných OH – přehled, skandály, zajímavosti + filmy
 • Vodní sporty na Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu

Ačkoli jsme se zpočátku obávali, že žáky zejména téma EXPO příliš neosloví, byli jsme velmi mile překvapeni zájmem, nasazením a kreativitou, kterou studenti při pracích na projektech projevovali. První projektový den byl věnován tvorbě materiálů pro prezentaci s využitím veškerých dostupných informací, druhý den pak probíhaly samotné prezentace, kdy se jednotlivé pracovní skupiny navštěvovali a vzájemně prezentovali své práce. Po oba dny panovala ve škole příjemná tvůrčí atmosféra, zvídavost a radost ze získávání nových poznatků, které jsou nad rámec výukových předmětů. Jako pedagogové jsme pak ocenili schopnosti komunikace, spolupráce a sociální vazby, které jsme mohli v jednotlivých pracovních skupinách bezprostředně vnímat, přestože na projektech spolupracovali žáci z různých ročníků, tříd i oborů.

projektový den

Hospitace

Od září probíhají hospitace u všech členů PK EKO dle plánu hospitací.  Navštívené hodiny byly vesměs hodnoceny kladně. Při výuce členové komise dodržují stanovené ŠVP a používají  výukové materiály doporučené MŠMT. Žáci se aktivně zapojují do výuky a o probírané učivo jeví zájem.

Maturitní okruhy platné pro profilovou MZ 2020

Počátkem prosince 2019 se vyučující Ekonomiky dohodli na znění maturitních okruhů platných pro profilovou MZ 2020, které byly následně schváleny paní ředitelkou.

Doplňkové vzdělávání pedagogických pracovníků

Vyučující ekonomických předmětů sledují aktuální ekonomické události a průběžně je zařazují do výuky. Zúčastňují se také e-learningu pro pedagogické pracovníky a absolvovali školení Výuka ekonomiky od Nakladatelství EDUKO.

Účast žáků na soutěžích

V průběhu 1. pololetí tohoto školního roku se žáci zapojili do těchto soutěží :.

 1. 27.9. 2019 – Ekonomický tým (4. ročník)
 2. od 10.12. 2019- Ekonomická olympiáda – školní kolo (1.-3.ročník)
 3. 2.12. 2019 – Celopražská ekonomická soutěž (4. ročník)
 4. 27.1. 2020 – proběhne Ekonomická olympiáda – postup a účast v krajském kole (3. ročník)

 

Zpráva o činnost PK Eko ve školním roce 2018-2019

V uplynulém školním roce Předmětová komise ekonomických předmětů pracovala jak na činnostech souvisejících s přímou výukou, tak i na aktivitách, které umožnili žákům porovnat své znalosti a vědomosti s žáky jiných škol, předvést svůj potenciál, či seznámit se s různým pracovním prostředím formou exkurzí a ta praxí. V těchto činnostech bude komise i nadále pokračovat.. Celkově naši žáci v rámci odborného ekonomického vzdělávání dosáhli velmi uspokojivých výsledků.

Komise v průběhu školního roku vyvíjela tyto aktivity:

.Zajištění výukových materiálů

Předsedkyně PK EKO zajistila jednotný nákup učebnic Ekonomiky, autor P. Klínký pro 1.-4. ročníky.Vzhledem k hromadnému nákupu byla škole poskytnuta sleva a školení vyučujících, týkající se novinkám v zákonech od 1. 1. 2019.

Srovnávací testy

Ve třetím týdnu září absovovali žáci 2. a 3. řočníků srovnávací testy z předmětu Ekonomika.

Projektová činnost

V  rámci výuky Studentské firmy (3.ročník OA) a Marketingu a managementu sportu (2. ročník ) zpracovávali všichni studenti závěrečné projekty, které pak prezentovali a obhajovali.

Hospitace

Od září do března proběhly hospitace u všech členů PK EKO.  Navštívené hodiny byly hodnoceny kladně. Při výuce členové komise dodržují stanovené ŠVP, používají  výukové materiály doporučené MŠMT a využívají výpočetní techniku a projekci. Žáci se aktivně zapojovali do výuky, pohotově reagovali a o probírané učivo jevili zájem.

Šablony

V rámci projektu probíhalo celoročně doučování slabších žáků v předmětech Ekonomika a Hospodářské výpočty.

Projekt Multikulturní výchova

V souladu s vyhlášením roku Multikulturní výchovy a vzdělávání na naší škole se vyučují předmětové komise aktivně zapojili do tohoto projektu  a do výuky Ekonomiky zařadili vzdělávací materiál týkající se této celoevropsky aktuální problematiky.

Maturitní zkoušky

Profilová MZ z předmětu Ekonomika

V prosinci 2018 se vyučující Ekonomiky dohodli na znění maturitních okruhů platných pro profilovou MZ 2019. V průběhu školního roku, zejména 2. pololetí, připravovali vyučující předmětu Ekonomika žáky 4. ročníků na profilovou část maturitní zkoušky. Žáci u zkoušky vesměs prokázali, že jejich znalosti a vědomosti jsou na velmi dobré úrovni.   V této části profilové maturitní zkoušky bylo dosaženo průměrného prospěchu 2,02.  

Doplňkové vzdělávání pedagogických pracovníků

Vyučující ekonomických předmětů v průběhu roku sledují aktuální ekonomické události a průběžně je zařazují do výuky. Zúčastňují se také e-learningu pro pedagogické pracovníky a dalších vzdělávacích akcí, jako např. přednášek Ekonomika od Nakladatelství EDUKO , kurzu „Výchova k podnikavosti“, "Projektová výuka" atd.

Účast žáků na soutěžích

V průběhu školního roku se žáci zapojili do těchto soutěží :.

 1. 27.9. 2018 – Ekonomický tým (4. ročník)
 2. od 10.12. 2018- Ekonomická olympiáda – školní kolo (1.-3.ročník)
 3. 20.12. 2018 – Celopražská ekonomická soutěž (4. ročník)
 4. 22.1. 2019 – Ekonomická olympiáda – postup a účast v krajském kole (3. ročník)
 5. 5.6. 2019 – Ekonomický trojboj – žáci 3. ročníku 
 6. 6. 6. 2019 – IT Zeus - 2. ročník
 7. Celoroční školní soutěž o nejlepší marketingový plán

V soutěžích se průběžně umísťovali v horní části účastnických seznamů.

Akce organizované žáky

V rámci předmětu Studentská firma organizovali žáci v průběhu roku různé akce. Jednalo se například o předvánoční minibazar, zájezd do adventních Drážďan, školní bruslení, turnajve v bowlingu a další drobnější počiny.

Akce zajišťované školou

V průběhu školního roku zajišťovali členové předmětové komise pro žáky následující akce:

V průběhu měsíce března navštívili postupně žáci 3. ročníků výstavu ČNB Historie české koruny

30. 4. navštívili žáci 3. ročníků Mezinárodní veletrh fiktivních firem na Výstavišti Holešovice.

V měsíci červnu se většina členů předmětové komise zúčastnila se žáky poznávacích zájezdů do vybraných destinací v Maďarsku, Rakousku, Německu a Itálii, kde se kromě poznávání historických, kulturních a přírodních skvostů těchto zemí také seznamovali s hospodářskou a ekonomickou situací států a jejich obyvatel.