Předmětová komise ekonomických předmětů

 • Předměty: EKO, MAM, ESTA, UP, HV, SF, MEO, BA, MAR, MAMS
 • Vyučující: , Ing. Iveta Hradecká, Ing. Dagmar Machová, Mgr. Remešová Milena, Mgr. Marcela Sládková, Ing. Ludmila Špačková, Ing. Michaela Hodžová, Ing. Miroslav Erben, Mgr.. Marek Čepelák, Ing. Jana Novotná
 • Předsedkyně: Ing. Miloslava Lichterová

 Zpráva o činnost PK Eko v prvním pololetí školního roku 2019-2020

Zajištění výukových materiálů

Stejně jako v předchozím roce předsedkyně PK EKO zajistila jednotný nákup učebnic Ekonomiky, autor P. Klínký pro 1.-4. ročníky.Vzhledem k hromadnému nákupu byla škole poskytnuta sleva na školení vyučujících, týkající se změn relevantních zákonů v roce 2020 a také sleva na nákup učebnic pro žáky 1. ročníků.

Srovnávací testy

Na počátku školního roku absovovali žáci 2. a 3. řočníků srovnávací testy z předmětu Ekonomika.

Hospitační činnost

         Členové PK EKO v souladu se ŠVP využívají jednotnou literaturu, výuku doplňují vlastními pracovními listy, využívají prezentace a jiné formy výuky . V době distanční výuky byl využíván program "Bakalář" (jednotně)  k výuce, a dále vyučující využivali další dostupné SW. Vyučující dodržují pravidla pro rozvržení práce v hodinách. Vztah student - vyučující je u vyučujících velmi dobrý, klima příznivé, aktivní, motivující (viz Zpráva ČŠI)

Projektová činnost

V  rámci výuky Studentské firmy (3.ročník OA) a Marketingu a managementu sportu (2. a 3. ročník ) zpracovávali všichni studenti  projekty, které pak prezentovali a obhajovali. 

Projektové dny

Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos se v týdnu před vánočními prázdninami konaly projektové dny, tentokrát na téma EXPO a Olympijské hry ku příležitosti konání těchto významných akcí, které proběhnou v roce 2020.

Členové komise ekonomických předmětů a komise účetnictví vypsali projekty k oběma nosným tématům.

Na téma EXPO se žáci zapojili do projektů pod názvy:

 • Zmapování historických výstav na území dnešní Prahy 7
 • Významné osobnosti, exponáty a stavby světových výstav, které ovlivnily naši současnost
 • EXPO Příběhy českých a československých pavilonů

K tématu Olympijské hry byly zpracovány projekty

 • Historie poválečných OH – přehled, skandály, zajímavosti + filmy
 • Vodní sporty na Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu

Ačkoli jsme se zpočátku obávali, že žáky zejména téma EXPO příliš neosloví, byli jsme velmi mile překvapeni zájmem, nasazením a kreativitou, kterou studenti při pracích na projektech projevovali. První projektový den byl věnován tvorbě materiálů pro prezentaci s využitím veškerých dostupných informací, druhý den pak probíhaly samotné prezentace, kdy se jednotlivé pracovní skupiny navštěvovali a vzájemně prezentovali své práce. Po oba dny panovala ve škole příjemná tvůrčí atmosféra, zvídavost a radost ze získávání nových poznatků, které jsou nad rámec výukových předmětů. Jako pedagogové jsme pak ocenili schopnosti komunikace, spolupráce a sociální vazby, které jsme mohli v jednotlivých pracovních skupinách bezprostředně vnímat, přestože na projektech spolupracovali žáci z různých ročníků, tříd i oborů.

projektový den

Hospitace

Od září probíhají hospitace u všech členů PK EKO dle plánu hospitací.  Navštívené hodiny byly vesměs hodnoceny kladně. Při výuce členové komise dodržují stanovené ŠVP a používají  výukové materiály doporučené MŠMT. Žáci se aktivně zapojují do výuky a o probírané učivo jeví zájem.

Maturitní okruhy platné pro profilovou MZ 2020

Počátkem prosince 2019 se vyučující Ekonomiky dohodli na znění maturitních okruhů platných pro profilovou MZ 2020, které byly následně schváleny paní ředitelkou.

Doplňkové vzdělávání pedagogických pracovníků

Vyučující ekonomických předmětů sledují aktuální ekonomické události a průběžně je zařazují do výuky. Zúčastňují se také e-learningu pro pedagogické pracovníky a absolvovali školení Výuka ekonomiky od Nakladatelství EDUKO.

Účast žáků na soutěžích

V průběhu 1. pololetí tohoto školního roku se žáci zapojili do těchto soutěží :.

 1. 27.9. 2019 – Ekonomický tým (4. ročník)
 2. od 10.12. 2019- Ekonomická olympiáda – školní kolo (1.-3.ročník)
 3. 2.12. 2019 – Celopražská ekonomická soutěž (4. ročník)
 4. 27.1. 2020 – proběhlo krajské koloEkonomické olympiády,do kterého postoupili žáci třetího ročníku.
 5. Vzhledem k vyhlášení mimořádného stavu z důvodu celosvětové pandemie způsobené virem Covid19 se ekonomické soutěže, kterých se naši žáci pravidelně zúčastňují v měsících dubnu a květnu, v letošním školním roce nekonaly.

  Den otevřených dveří

 Všichni vyučující z komise EKO se podíleli na prezentaci školy

 Maturitní zkoušky

V červnu 2020 se konaly Profilové maturitní zkoušky z Ekonomiky s průměrným prospěchem 2,22 (vzhledem k distančnímu studiu v průběhu 2. pololetí žáci při zkouškách prokázali, že se přípravě přistoupili svědomitě a poctivě).

 Plnění plánu

- ve výuce je soulad s plánem,

 Programu Šablony II pro OA Holešovice

Slabším žákům se věnujeme v rámci programu Šablony II pro OA Holešovice.  

 Nový školní rok

projektové výučování, použití poznatků z distanční výuky (použití dalších programů, ), využití samostatnosti k řešení zadaných úloh, komunikace, dovednost prezentovat, sebehodnocení

 Školní rok 2019/2020 - poděkování žákům za přístup k on_line výuce, vyučujícím za spolupráci a aktivitu při on_line výuce .

V Praze dne 23. června 2020                                                                                                                 Ing. Miloslava Lichterová