Předmětová komise českého jazyka a společenských věd

  • Předměty: CJL, DEJ, SPV, MOD, PRA
  • Vyučující: Mgr. Tomáš Chaloupka, Mgr. Igor Mora, Mgr. Hana Lišková, Mgr. Šárka Stehlíková, Mgr. Slavomír Mácha, Jan Ilek, Matěj Šach,
  • Mgr.Ondřej Koťátko, Ing, Mgr. Kateřina Beranová
  • Předsedkyně: Mgr. Věra Svobodová 

Hodnocení práce předmětové komise ČJL, SPV za školní rok 2019/2020

1) ŠKOLNÍ DIVADELNÍ KLUB - studentům 1.-4. ročníků jsme letos nabídli zhlédnout tato divadelní představení: Sen čarovné noci , Pýcha a předsudek (obě v Národním divadle),  Romeo, Julie a tma (Divadlo v Dlouhé), Evžen Oněgin (Divadlo ABC).

2) ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ - vyučující ČJL a MOD se zúčastnili kurzů agentury Descart - Kreativní práce se současnou poezií 

                                                                                                                                              Studená válka 1947-1989

3) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - ze Školního kola OČJ, které se konalo v prosinci 2019, byli vybráni 3 žáci, kteří se zúčastnili Okresního kola OČJ, v němž jsme získali 2. místo s postupem do Krajského kola OČJ. To se ale už neuskutečnilo v důsledku nastalé epidemiologické situace.

4) HOSPITAČNÍ ČINNOST - v souladu s ŠVP využíváme jednotnou literaturu, výuku doplňujeme vlastními pracovními listy. V době distanční výuky jsme používali k výuce program Bakalář, Google Classroom, Skype aplikace. Vyučující strukturují hodiny podle domluvených zásad, ve třídách převažuje příjemná tvůrčí atmosféra.

5) PROJEKTOVÉ DNY 

Letos před vánočními prázdninami se na naší škole opět uskutečnily prezentace práce našich žáků v projektových tématech,které se věnují blížícím se událostem, a to EXPO a OLYMPIJSKÉ HRY.

V rámci naší předmětové komise jsme vytvořili čtyři projekty:

1) Kultura českých regionů 2000-2020 pod vedením Mgr. T.Chaloupky,

2) Světová výstava v Londýně 1851 (Mgr.V.Svobodová)

3) EXPO - Itálie  (Mgr.Š.Stehlíková)

4) Simulované soudní jednání - případ z oblasti sportovního práva (J.Ilek a M.Šach) 

Práce na projektech probíhala dva dny. První den studenti věnovali přípravě materiálů, zjišťování informací, vytváření počítačových prezentací, tvorbě nástěnných tabulí nebo plakátů. Druhý den pak se navzájem skupiny studentů navštěvovaly a prezentovaly svoji práci před spolužáky i vedením školy.

Během obou dnů žáci pracovali s nadšením a chutí, prezentováním své práce druhý den si dokázali, že jsou schopni něco samostatně vytvořit a o své práci plynule mluvit.

 6) EXKURZE A BESEDY

1.ročníky - beseda v Ústřední knihovně v Praze 1 - prohlídka knihovny, seznámení s výpůjčním systémem

2.ročníky - Klášter sv. Anežky

3. a 4. ročníky - studio Alta - Agent, tzv.společenský

                          Muzeum hl.m.Prahy

7) MATURITNÍ ZKOUŠKY

Letošní maturitní zkouška z ČJL se skládala jen z didaktického testu a ústní zkoušky. Vzhledem k distanční formě výuky od března letošního roku a omezenému přímému kontaktu se  studenty byl důležitý jejich samostatný přístup k přípravě na maturitu. Ukázalo se, že většina umí samostatně pracovat a že jim na studiu záleží, což prokázali u maturitních zkoušek. 

 

 

 

 

 

 

 Hodnocení práce předmětové komise za školní rok 2018/2019

1) Akce, kterými je doplněno učivo probírané v jednotlivých předmětech:

 pro 4.ročník:   Židovské muzeum - výukový program o životě v Lodži za 2.světové války

                         Soudní jednání, projednávání skutečného případu + diskuse se soudcem

  pro 3.ročník:   Veletržní palác - k výuce literatury - Moderní umění v literatuře

  pro 2.ročník:   Anežský klášter - Středověké umění, k učivu literatury

  pro 1.ročník:   Ústřední knihovna, exkurze po všech odděleních knihovny

2)  Na škole funguje Klub mladého diváka, který přihlášeným studentům umožňuje navštívit během školního roku 6 divadelních představení v různých pražských divadlech za výrazně sníženou cenu.  Jde hlavně o divadelní hry, které vhodně doplňují látku probíranou v literárních hodinách a které mohou studenti využít i k maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury.

3)   Významnou akcí v prezentaci schopností našich studentů bývá každoročně Olympiáda v českém jazyce, jejíž školní kolo završuje 1.pololetí školního roku. Tentokrát se zúčastnilo 25 studentů a ti, kteří se umístili na 1.-3.místě, byli odměněni knižními poukázkami a samozřejmě postupem do okresního kola. Na této úrovni se letos našim studentům podařilo obhájit 1. a 2. místo a postoupit tak do kola krajského.

4)  V prosinci na škole proběhl projektový den na téma 50 let od srpna 1968. Studenti i učitelé si vyzkoušeli jinou formu výuky, prezentování informací získaných samostudiem nebo zaznamenáním vzpomínek samotných účastníků srpnových dnů 1968. Výsledky své práce studenti vystavovali v učebnách a na chodbách školy.

 5) V letošním školním roce studenti A3B vydali školní časopis Holešák, ve kterém prezentovali svoje verbální i výtvarné nadání v několika článcích s tématy o cestování, sportovních aktivitách, zajímavostech ze světa hudby a problémech ze života mladých lidí v současném světě. Těšíme se na další číslo časopisu v příštím školním roce.

6) V době, kdy maturanti psali didaktické testy, ostatní studenti navštívili filmové představení oskarového filmu Zelená kniha.Film byl vhodným doplněním učiva nejen v předmětu Společenské vědy, citlivě se dotýkal otázek o smyslu a naplnění lidského života a možnostech člověka jít vždy za svým snem.

7) Vrcholem naší celoroční práce je samozřejmě maturitní zkouška. I letos studenti dokázali, že jsou výborně připraveni.

8) V dalším školním roce 2018/2019 budeme pokračovat ve všech předešlých aktivitách a využívat nových nabídek k návštěvám kulturních pořadů, a tak upevňovat u našich studentů vztah ke kulturním hodnotám.