Předmětová komise přírodních věd

 

 Vyučující: Mgr. Jiří Kutěj, Mgr. Pavel Bureš, Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Eva Mištinová, Mgr. Jana Vrhelová, Mgr. I. Procházková

                 PhDr. Luboš Páťal, Ing. Dagmar Machová, Mgr. Eliška Voráčková, Mgr. Milena Remešová

Předsedkyně: Ing. Dagmar Machová

Do této komise jsou zařazeny tyto předměty:

PV – 1. ročník – fyzika, chemie

V návaznosti na teoretické poznatky získané ve škole se jezdí na exkurzi do IQ Laudia Liberec, aby si žáci upevnili své poznatky v praxi. Jedná se o řadu přístrojů, kde si zábavnou formou žáci vyzkouší své znalosti a dovednosti z těchto 2 předmětů.

Dále v rámci výuky o vesmíru navštěvují Planetárium a další výstavy a přednášky, které se vztahují k probíranému učivu - např. největší vědecký festival "Týden vědy a techniky" - Akademie  věd České republiky ...

 

PV – 2. ročník – biologie, ekologie

v rámci výuky Ekologie proběhlo dne 5.12.2019 školení vyučující na téma: Odpadové hospodářství obcí a Novinky v environmentálně šetrném provozu instuticí

(účast: Mgr.Irma Duspivová).

Koncem školního roku 2020  měla být exkurze do objektu "Správa úložiště jaderného odpadu" nebo  exkurze do "Podolské vodárny". Z důvodu karantény a distanční výuky do června 2020 exkurze bohužel zrušena.

Dále seminární práce na libovolná téma biologie či ekologie po celý školní rok  - žáci si těmito seminárními pracemi (projekty) jednak upevňují své znalosti a jednak získávají znalosti nové.

V průběhu probíraného učiva postupně zadávány projektové práce. Žáci si podle svého osobního zájmu vyberou téma, které je skutečně zajímá, ať už z biologie či ekologie. Tyto projekty pak prezentují před ostatními žáky, tím se učí nejen prezentovat svou vlastní práci, ale i komunikaci a reagování na jednotlivé dotazy.

Podle časových možností exkurze do Anatomického ústavu na Karlově náměstí - "Biologie člověka" (2. ročník), popř. Somatologie (3. ročník). Bohužel ani tyto připravené a dojednané exkurze neproběhly z důvodu karantény.

 

HOSPODÁŘSKÝ  ZEMĚPIS – 1. a 2. ročník

Žáci v průběhu roku navštěvují vzdělávací projekty v Kulturním domě Ládví, ať už v rámci projektu „Svět kolem nás“ nebo „Planeta Země“.

Navíc se každoročně koná školní olympiáda pro 1. a 2. ročník, která se skládá ze 2 částí – tj. práce s atlasem a teoretické části. Žáci mohou pracovat v obou částech buď po dvojicích nebo samostatně každý sám, záleží čistě na jejich rozhodnutí. Tato olympiáda byla připravena na duben 2020, ale k lítosti jak žáků, tak i vyučujícího se nekonala - karanténa na Covid 19.

 

MATEMATIKA – 1. až 4. ročník

Naše škola se každoročně zúčastňuje matematické soutěže „PIŠKVORKY“, a to na Gymnáziu Nad Štolou. Škola vysílá minimálně 2 družstva – tj. 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník. Letos se naše 1 družstvo dostalo až do play – off, z čehož jsme všichni měli obrovskou radost. Po celou dobu soutěže jsme byli silnými soupeři a všichni s námi museli počítat.

V dubnu 2020 se měla uskutečnit matematická olympiáda pro 1. až 3. ročník. Smyslem této olympiády mělo být zapojení více žáků do tajů matematiky, ale bohužel ani tato akce neproběhla z důvodu karantény.

Pro nové školní roky 2018/2019 a 2019/2020 byly zakoupeny nové učebnice Matematiky a pracovní sešity  – tj. „Matematika pro spolužáky“, která jednodušší a zábavnější formou vysvětluje učivo. Celkový ohlas ze strany žáků byl velmi pozitivní, proto bude zakoupena i další řada těchto učebnic pro další školní rok 2020/21.

Naše škola také získala tzv. „Šablony“ hrazené z EU, což je doučování pro slabší žáky, aby neztratili kontakt s probíraným učivem a ostatními spolužáky – bude realizováno po celý školní rok. Šablony byly na 14 dní přerušeny z důvodu karantény, ale začátkem dubna už jsme opět pracovali, byť distanční formou - např. přes sociální sítě, Youtubu, class room, e-maily, skenování vyřešených příkladů pro kontrolu zadaných domácích úkolů .... S potěšením můžeme konsttovat, že většina žáků z domu pracovala dne nastaveného režimu a matematicky nezůstala za ostatními svými spolužáky.

Dále každoročně naše škola pořádá před přijímacím řízením do 1. ročníků přípravné kurzy matematiky, aby se žáci seznámili s průběhem zkoušky a jejími požadavky. Jsou s nimi počítány příklady z testů z minulých let, odstraňovány jejich pravidelné chyby a upozorněny na tzv. chytáky. Tento kurz trvá po dobu 1 měsíce – tj. od března do dubna proto, aby úspěšně složili přijímací test. Bohužel ani tato příprava před přijímacími zkouškami nemohla proběhnout z důvodu karantény, ale předpokládali jsme, že žáci se doma dostatečně připravili o čemž svědčí jejich úspěšnost při přijímacím řízení a přijetí na naši školu.

V průběhu června probíhá opakovací kurz matematiky pro přijaté uchazeče do 1. ročníků, aby začátkem září nebyli zaskočeni požadavky ze strany vyučujících matematiky. Ani tato příprava nemohla proběhnout z důvodu karantény, ale zvýšeným úsilím jak vyučujících, tak i budoucích žáků 1. ročníků se situace zvládne.

 

CESTOVNÍ RUCH - výběrový seminář ve 3. a 4. ročníku

v obou ročnících probíhá výuka 2 hodiny týdně, každý žák vypracuje svůj vlastní projekt na zadané téma. Návštěva výstavy cestovních kanceláří,

žáci zařizují výlety a exkurze pro nižší ročníky a jiné činnosti pro školní akce.

 

Uskutečněné akce za školní rok 2019/2020

1) oblastní turnaj soutěže "Piškvorky" za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - jedná se o soutěž v logické hře pro žáky SŠ, kteří vytvoří 5ti

    členný tým. Každá škola může vytvořit max. 4 týmy - 1. tým složený ze žáků 1. a 2. ročníků, 2. tým ze žáků 3. a 4. ročníků. Naše škola se každoročně

    účastní a umisťuje se na předních místech této soutěže (19.11.2019). letos jsme ve velké konkurenci podlehli až ve vyřazovacím zápase s vitězem celostátního kola z roku 2018. Pevně věříme, že nás v příštím roce čeká š´tastnější los a intenzivní trénink budeme moci zúročit.

 

2) osvětová beseda - "Rakovina není náhoda" - 2. ročníky (9.12.2019)

3) přednáška "Energie - budoucnost lidstva" - 3. ročníky (9.12.2019)

4) přednáška - "Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství" - přednáší Radim Uzel  - 2. ročníky (17.12. 2019)

5) projektový den - každý vyučující komise PV má své samostatné téma, které ve spolupráci s přihlášenými žáky zpracovává a jejich prezentace

    se před ostatními žáky uskutečnila ve dnech 18. - 19. 12. 2019

    HOZ - "Geografická charakteristika olympijských měst" - 20 žáků (Mgr. Kutěj)

    Biologie, Somatologie - "Přírodní léčivé účinky mezinárodně významných českých lázní na lidské tělo" - 12 žáků (Mgr. Duspivová)

    MAT - "Česká účast na olympijských hrách - statistický rozbor v historickém kontextu" - 32 žáků (Mgr. Vrhelová, PhDr. Páťal, Ing. Štěpán, Ph.D.)

    Biologie a Ekologie - "Komodity, kterými se Česká republika může prezentovat na EXPU 2020 v Dubaji" - 26 žáků (Ing. Machová Dagmar)

Všechny naše projekty byly velmi úspěšné, žáci byli velmi motivováni nejen v jednotlivých projektech, ale i v rámci celé naší komise PV. Řada žáků se již druhým rokem přihlásila do naší komise z důvodu velkého zájmu o daný předmět i danou problematiku, což nás vyučující velmi potěšilo.

5) účast na pražské akci "Schola Pragensis", kde se podávaly informace o zaměření a předmětech na OA Holešovice

6) učitelé PV se zúčastnili akce "Den otevřených dveří" - 9.12.2019 a následně 20.1.2020, kde se poskytovaly informace o výuce a studijních materiálech z

    matematiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, somatologie

   

7) přípravné kurzy z matematiky pro budoucí žáky 1. ročníků OA Holešovice - proběhnout v březnu až dubnu 2020. V přípravných kurzech se vystřídají

    všichni vyučující matematiky a celkem bude odučeno 20 hod. Z důvodu karantény se bohužel kurzy nekonaly.

8) HOZ - přednáška + film "Planeta země" - odvolána z důvodu karantény

9) HOZ - olympiáda proi žáky 1. a 2. ročníků - účast  žáků a hodnotí se práce s atlasem + test geografických znalostí. Otázky a úlohy mají své bodové

      ohodnocení podle obtížnosti - termín bude dodatečně stanoven -  duben 2020, bohužel se nekonala (karanténa)

10) MAT - olympiáda pro žáky 1. - 3. ročníků proběhne v dubnu 2020, bohužel ani tato akce neproběhla (karanténa)