Předmětová komise účetnictví

 • Předměty: UCE, UCS
 • Vyučující: Ing. Miroslav Erben, Ing. Michaela Hodžová, Ing. Iveta Hradecká, Ing. Miloslava Lichterová, Ing. Hana Novotná,
 • Předsedkyně: Ing. Ludmila Špačková

 

       Komise Účetnictví  za školní rok 2019/2020

      1. Soutěže mezi školami

          Nejlepší řešitélé školní účetní soutěže nás reprezentovali dne 12.2. 2020 v základním kole krajské soutěže " Účetní tým", pořádané SVŠE Znojmo. Žáci naší školy se umístili na 3. místě základního kola.

      2. Soutěže školní, testy:

          Dne 5.2.2020 se konala školní soutěž "Účetní minimum" pro žáky 3. a 4.  ročníku, nejlepší žáci byli oceněni a měli  reprezentovat školu v meziškolních soutěžích ( v důsledku uzavření škol - byly soutěže zrušeny)

      3. Vzdělávání a školení

          Vyučující předmětů Účetnictví a Účetního softwaru se zúčastnili v prosinci 2019 školení "Novinky v účetnictví a "Daňové novinky pro rok 2020" pořádané SVŠE Znojmo, prafidelně dostáváme informace ke změnám účetnictví  a UCS Pohoda

            - ing. Hradecká se dne 1.12. 2019 zúčastnila "Pedagogické konference" pořádané VŠE Praha

           - další školení byla zrušena

      4. Den otevřených dveří

          - vyučující z komise UCE se podíleli na prezentaci školy

     5. Maturitní zkoušky

        - v květnu 2020  se konaly Praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů (UCS a Pek) , celkový průměr 2,04 (vzhledem k podmínkám distančního studia v průběhu 2. pololetí, žáci k přípravě přistupovali velice svědomitě a poctivě)

        - v červnu 2020 se konaly Profilové maturitní zkoušky z Účetnictví , celkový průměr 2,17 (vzhledem k distančnímu studiu v průběhu 2. pololetí, žáci k přípravě přistoupili svědomitě a poctivě)

      6. Hospitační činnost

         Členové PKÚ v souladu se ŠVP využívají jednotnou literaturu, výuku doplňují vlastními pracovními listy, využívají prezentace a jiné formy výuky . V době distanční výuky byl využíván program "Bakalář" (jednotně)  k výuce, a dále vyučující využivali další dostupné SW. Pro výuku účetního softwaru využíváme účetní program POHODA, vyučujeme podle pracovních listu a učebníce "Souvislý účetní příklad s účetními doklady" od ing. Štohla, dále využíváme podporu k programu z www.stormware.cz.Vyučující dodržují pravidla pro rozvržení práce v hodinách. Vztah student - vyučující je u vyučujících velmi dobrý, klima příznivé, aktivní, motivující (viz Zpráva ČŠI)

       Povinná literatura pro účetnictví: Ing. Pavel Štohl- Učebnice účetnictví a sbírka I ( 2.ročník)

                                                               Ing. Pavel Štohl-  Učebnice účetnictví a sbírk II ( 3.ročník)

                                                               Ing. Pavel Štohl-  Maturitní okruhy z účetnictví ( 4.ročník

       Povinná literatura pro účetní software: Ing. Pavel Štohl - Souvislý účetní příklad s účetními doklady (4.r.)

         7.  Projektové dny

       Stejně jako v mimulém školním roce, tak i letos se v týdnu před vánočními prázdninami konaly projektové dny na téma: "EXPO" a" Olympijské hry" ku příležitosti konání těchto významných akcí, které proběhnou v roce 2020. 

      Členové komise Účetnictví vypsali projekty v rámci komisí Ekonomických předmětů a Tělesné výchovy.

      Na téma EXPO se žáci zapojili do projektů pod názvy:

 •      Zmapování historických výstav na území dneční Prahy 7
 •      Významné osobnosti, exponáty a stavby světových výstav, které ovlivnily naší současnot
 •      EXPO příběhy českých a československých pavilonů

      K tématu Olympijské hry byly zpracovány projekty

 •       Historie poválečných OH - přehled, skandály, zajímavosti + filmy
 •      Vodní sporty na letních olympijských hrách 2020

             Ačkoliv jsme se zpočátku obávali, že žáky zajména EXPO příliš neosloví, byli jsme velice  překvapeni zájmem, nasazením a kreativitou, kterou žáci při pracích na projektech projevovali.

První projektový den byl věnován tvorbě materiálu pro prezentaci s využitím veškerých dostupných infonformací. Druhý den pak probíhaly samostatné prezentace, kdy se jednotlivé pracovní skupiny navštěvovali a vzájemně prezentovali své práce. Po oba dny panovala ve škole příjemná tvůrčí atmosféra, zvídavost, a radost ze získávání nových poznatků, které jsou nad rámec výukových předmětů. Jako pedagogové jsme ocenili schopnosti komunikace, spolupráce a sociální vazb, které jsme mohli v jednotlivých pracovních skupináchbezprostředně vnímat, protože na projektech spolupracovali žáci z různých ročníků, tříd i oborů

        8. Plnění plánu

- ve výuce je soulad s plánem,

      9. Slabším žákům se věnujeme v rámci programu Šablony II pro OA Holešovice

     10. Nový školní rok: projektové výučování, použití poznatků z distanční výuky (použití dalších programů, ), využití samostatnosti k řešení zadaných úloh, komunikace, dovednost prezentovat, sebehodnocení

 Školní rok 2019/2020 - poděkování žákům za přístup k on_line výuce, vyučujícím za spolupráci a aktivitu při on_line výuce .

 

V Praze dne 22. června 2020                                                                                                                 Ing. Ludmila Špačková

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHODNOCENÍ PRÁCE KOMISE ÚČETNICTVÍ za  šk.rok  2018/19                         

 Soutěže meziškolní :

-          Dne 25. 9. 2018 se žáci 4.r. ( A.Zburník, T.Slíva, V.Šubrt) zúčastnili soutěže „Ekonomický tým“ pořádané OA Dušní, umístili se na 5.místě.

-          Dne 6.12. se konala „Celopražská ekonomická soutěž“, na kteroe byli vybráni žáci 4.r. – S.Volejník, M.Kubíček, K.Volšíčková.

-          Dne 30.11. se žáci 4.r. A.Zburník, T.Slíva a V.Šubrt účastnili finálového kola celostátní soutěže „Účetní olympiáda“, na které se umístili na 3. místě. Studenti se do finálového kola probojovali díky pečlivé práci na rozsáhlém účetním příkladu a ve finálovém kole vzorně reprezentovali naši školu. Velmi si jejich umístění vážíme.

-          29.1. se účastnili A. Zburník a T.Slíva celostátní soutěže „Má dáti- dal“ ve Znojmě, kde vybojovali pro naši školu 18.m ze 46 zúčastněných škol.

-          Nejlepší řešitelé školní účetní soutěže nás reprezentovali dne 26.2 v  základním krajském kole soutěže „Účetní tým“ pořádané SVŠE  Znojmo. Žáci naší školy postoupili do semifinálového kola.

 1. Soutěže školní, testy :

-          Dne 13.12. se konala školní soutěž „ Účetní minimum“ pro  žáky 3. a 4.r., soutěž se zdařila a nejlepší žáci  byli oceněni .

-          Účetní soutěž v software Pohoda určená pro 4.r. - „Účtuj v Pohodě“, která se konala    3. březnový týden, poskytla možnost procvičit modelový příklad před nadcházejícími praktickými zkouškami

-          Dne 1.4. se konaly povinné výstupní testy z účetnictví pro 4.r.

 1. Vzdělávání a školení

-          Všichni vyučující se zúčastnili ve dnech  3. a 4. 12.  školení  „Novinky v účetnictví“ a „Daňové novinky pro rok 2020“. Školení pořádá SVŠE  Znojmo, pravidelně dostáváme informace ke změnám v účetnictví.

-          Ing. Erben – školení Ernst Young (audit x GAAP)

-          Ing. Vysloužilová a Ing. Hradecká  se účastnily 1.12. „Pedagogické konference“ pořádané VŠE. Velmi zajímavé a přínosné byly přednášky p. Mejzlíka na téma „Digitalizace účetnictví“, p. Procházky na téma „Kryptoměny“.

-          Ing. Vysloužilová  se účastnila školení pořádaného agenturou BOVA – 10.11.2018 „ Účetnictví a daň z příjmů včetně novinek“, dále 13.3.2019 školení na téma „ DPH v roce 2019“. Informace ze školení vhodné pro výuku byly předány kolegům.

 1. Dny otevřených dveří

-          všichni vyučující v komisi se podíleli společně na prezentaci školy

 1. Maturitní zkoušky

-          15. a 16.4. proběhly na škole praktické maturitní zkoušky, žáci si vedli velmi dobře s celkovým průměrem 3,11 (zahrnuje také práce těch, kteří nebyli připuštěni k ústním zkouškám )

-          od 20. do 31.5. se konaly profilové ústní maturitní zkoušky, u nichž uspěli všichni žáci s celkovým průměrem 2,23.

 1. Srovnávací tesy: proběhly pro všechny 3. a 4.r.  v září
 1. Hospitační činnost :

Všichni členové komise vyučují předmět účetnictví v souladu se ŠVP, využívají jednotnou literaturu, výuku doplňují vlastními pracovními pomůckami, využívají prezentace a jiné formy moderní výuky. Pro výuku účetního software využíváme účetní program POHODA, vyučujeme podle pracovních listů, využívána je kvalitní podpora k programu je na www.stormware.cz . Vyučující dodržují pravidla pro rozvržení práce v hodinách. Vztah student – vyučující je u všech vyučujících velmi dobrý, klima příznivé, aktivní, motivující. Vyučující se snaží vést žáky k vlastnímu úsudku, aktivitě, pracovitosti, pečlivosti  a zájmu o předmět. V komisi máme nastavené stejné parametry pro hodnocení. 

Povinná literatura pro účetnictví :  Ing. Pavel Štohl- Učebnice účetnictví a sbírka I ( 2.ročník)

                                                               Ing. Pavel Štohl-  Učebnice účetnictví a sbírk II ( 3.ročník)

                                                               Ing. Pavel Štohl-  Maturitní okruhy z účetnictví ( 4.ročník)

Povinná literatura pro účetní software :

                                                              Ing. Pavel Štohl - Souvislý účetní příklad s účetními doklady (4.r.)

 1. Plnění plánu ve výuce je v souladu s plánem, případný rozdíl plánu a skutečného stavu odučených hodin je pokrytý rezervou začleněnou do tematických plánů.
 1. Slabším žákům se věnujeme v rámci programu „šablony“.
 1. Náměty do nového školního roku: V rámci výuky účetnictví zapojit aktivněji projektové vyučování zaměřené na řešení otevřených úloh s cílem rozvíjet dovednosti prezentace, samostatný přístup k problému, komunikaci, spolupráci, konfrontaci s názory ostatních, sebehodnocení apod.

Školní 2018/19 rok se nám velmi vydařil, všem vyučujícím díky za spolupráci na společných aktivitách komise.

V Praze 25.6.2019                                                                                                ing. Hana Vysloužilová

 

Zhodnocení  činnosti komise ÚČETNICTVÍ za  šk.rok  2017/18

Účetní soutěže :

-          Školní soutěž „ Účetní minimum“ , která se konala 12.12. , proběhla za bohaté účasti žáků 3.a 4.ročníku. Organizace i vyhodnocení  soutěže se zdařily, žáci byli oceněni poukázkami k nákupu v obchodním centru Pankrác.

-          Vítězové ze školní soutěže nás reprezentovali na meziškolní  účetní soutěži – základní krajské kolo soutěže „Účetní  tým“ pořádané SVŠE  Znojmo, ve finálovém kole  se umístili na  6. místě z celkem 15 družstev.

-          Dne  13.3. byla uspořádána školní soutěž pro žáky 4.r.   „Účtuj v Pohodě“ . Studenti si díky této povinné soutěži vyzkoušeli pilotní zadání praktické zkoušky z účetnictví v účetním software Pohoda. Soutěž byla slavnostně vyhlášena, nejlepší řešitelé odměněni poukázkami.  

-          10. a 11. 4. proběhl závěrečný jednotný  test z účetnictví pro studenty 4.r. 

-          6. 6. 2018  se konala Celopražská soutěž : „ Ekonomický trojboj v Dušní“. Naši studenti 3. ročníku se umístili na krásném 2. místě. Za tuto zkušenost byli velmi vděční, soutěž si užili a  nám tím  udělali  obrovskou radost.

 1. Vzdělávání :

-          Všichni vyučující se zúčastnili ve dnech  4.  a 5. 12.  školení  „Novinky v účetnictví“ a „Daňové novinky pro rok 2018“, která jsou pořádaná střediskem pro vzdělávání  SVŠE Znojmo. Pravidelně dostáváme informace ke změnám v účetnictví.

-          Ve výuce US  - novinky  a postupy v účtování  -  web  Stormware

 1. Dny otevřených dveří

-         Vvšichni vyučující v komisi se podíleli společně na  prezentaci školy, účast a zájem potencionálních  žáků 1.r. byly velké a potěšující

 1. Maturitní zkoušky

       Praktické maturitní zkoušeky  i ústní zkoušky z odborných předmětů proběhly v pořádku, úspěšnost letošních maturantů u jarního termínu byla vysoká.

     6.  Srovnávací testy : přesunuty na  září šk.roku 2018/19

 1. Studijní obor „ Management sportovních zařízení“ – spolupráce s komisí ekonomiky, vytvořen dokument : hodnocení praktické maturitní zkoušky, která se skládá z částí ekonomika a účetnictví. Dále připraveno pilotní zadání praktické zkoušky.

     8. Projektová činnost : studenti 3.r. zpracovávali během praxe účetní projekt. Práce byly velmi zdařilé, mnozí zpracovali účetnictví firmy v software Pohoda.

     9. Hospitační činnost :

        Všichni členové komise vyučují podle společné literatury a výuku doplňují vlastními pracovními listy. V hodinách také využívají projekci, pro výuku  účetnictví  aplikaci „moderni-vyuka“, ale i  on line testy . V hodinách účetního software využíváme  účetní program Pohoda.  Vyučující  dodržují pravidla pro rozvržení  práce v hodinách. Vztah student – vyučující  je u všech vyučujících velmi dobrý, klima příznivé, aktivní, motivující. Metody práce s žáky vyučující střídají, jsou založeny na individuální, ale i skupinové bázi. Snaží se vést je k vlastnímu úsudku, aktivitě, pracovitosti, pečlivosti  a zájmu o předmět.   Vyučující  dbají na kvalitu výsledků práce studentů, v komisi máme nastavené stejné parametry pro hodnocení .

 1. Plnění plánu ve výuce je rámcově v souladu s plánem, mírný skluz nastává u předmětů, kde je výuka zejména v pátek a v pondělí. Rozdíl plánu a skutečného stavu odučených hodin je pokrytý rezervou začleněnou do tematických plánů.
 1. Využití šablon pro práci se slabšími  žáky.