Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018: 

 Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018

 

PŘIHLÁŠKY ke studiu je možno podat do 1.3.2018

a) ODEVZDEJTE V SEKRETARIÁTĚ ŠKOLY

                   PO, ÚT, ST, ČT     7:00 - 15:00

                                         PÁ      7:00 - 13:00

b) ZAŠLETE DOPORUČENĚ POŠTOU   

 

Pro školní rok 2018/2019 otevíráme:

4 třídy oboru 6341M/02 Obchodní akademie                           120 žáků

1 třídu oboru 6341M/01 Management sportovních zařízení       30 žáků

 

Organizace přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávánína základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyč. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 24. října 2016

 

K přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019 budou zařazeni uchazeči, kteří pro 1. kolo nejpozději do 1. března 2018 doručí řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání na SŠ.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků povinné školní docházky nebo vyplněná klasifikace na přihlášce, potvrzená základní školou;
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • škola nepožaduje lékařské potvrzení.

Uchazeči z řad cizinců, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku na zahraniční škole, přiloží k přihlášce:

  • doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou;
  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou;
  • v případě dokladů vyhotovených v jiném než českém nebo slovenském jazyce přiloží uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka.

Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, na obou uvede školy a obory vzdělání v tomtéž pořadí.

Organizaci povinné jednotné přijímací zkoušky, která je nově součástí přijímacího řízení, zajišťuje příspěvková organizace Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky přijímacího řízení v rámci povinné jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči z řad cizinců (nejsou státními občany ČR a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole) budou mít upraveny podmínky přijímacího řízení v rámci povinné jednotné přijímací zkoušky.

 

Kritéria přijímacího řízení

Stáhnout formulář přihlášky

Adresa, telefon a e-mail

Obchodní akademie Holešovice
Jablonského 3/333
170 00  Praha 7
Tel.: 266 710 914
E-mail: info@oaholesovice.cz 

Povinně zveřejňované údaje

Zřizovatel školy