Výchovné poradenství

Výchovný poradce:

Ing. Michaela Hodžová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Glaserová

Konzultační hodiny: po předchozí písemné domluvě

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Školní psycholog:

PhDr.Iva Světlá

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Poradna pro naši školu: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

                                       Pracoviště proklienty z Prahy 7: U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7

                                       Telefon: 220 805 297, 220 805 247

                                       E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

                                       Psycholog pro OA Holešovice: Mgr. Tereza Hanzlíková

 

 

Výchovný poradce je žákům, jejich zákonným zástupcům či pedagogům k dispozici v oblastech:

 

  • kariérové poradenství

- spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

- pomoc při profesní orientaci a volbě dalšího studia žákům 4. ročníků

- zprostředkování přednášek a informačních materiálů pro studenty

- informace k vyplnění přihlášek k dalšímu studiu

 

  • studijní a výchovné problémy žáků

- pomoc v oblasti komunikace a vztahů (třídní problémy, kontakt s pedagogy, složitá rodinná     či osobní situace...)

- pomoc při řešení výchovných, studijních i osobních problémů

- péče o studenty s výchovnými problémy (neomluvená absence, poruchy chování apod.)

- péče o studenty s výukovými obtížemi

- zprostředkování pomoci dalších odborných pracovišť a institucí

- výchovné komise problémových žáků, konzultace s rodiči a učiteli

 

  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- zprostředkování odborného vyšetření ve specializovaném poradenském pracovišti

- spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou

- sledování studentů se specifickou poruchou učení

- zajištění dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení

- zpracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

 

Zhodnocení činnosti školy v rámci prevence rizikového chování ve školním roce 2018/2019

 

Ve školním roce 2018/19 se podařilo navázat na preventivní aktivity uskutečněné v minulém školním roce a ty úspěšné zopakovat. Myslím si, že se podařilo vyhledat, zajistit a uskutečnit několik velice zajímavých akcí úzce souvisejících s prevencí rizikového chování, kdy lektoři svým bezprostředním a poutavým přístupem získali pozornost velké většiny našich žáků tak, že s nimi po celou dobu aktivně a se zájmem spolupracovali a po skončení akce ji celkem pozitivně hodnotili.

V rámci prevence rizikového chování se žáci zúčastnili řady přednášek a besed týkajících se bezpečnosti, drogových závislostí, šikany a kyberšikany, kriminality mládeže, sexuálně přenosných nemocí, nebo zdravého životního stylu. V této oblasti prevence se opět osvědčila zejména spolupráce s Policií ČR. V letošním školním roce se uskutečnily celkem 4 přednášky pro žáky 1. ročníku na téma „Trestná činnost dětí a mládeže“, s konkrétním zaměřením na kyberšikanu (i šikanu obecně) a především na drogy a jiné návykové látky (alkohol, tabákové výrobky, marihuana,…), kterými jsou žáci bezprostředně ohroženi vzhledem k lokalitě, v níž se naše škola nachází – u stanice metra Nádraží Holešovice.

Žákům 2. ročníku byly určeny přednášky spojené s besedami na téma „Rakovina není náhoda“. V rámci „hry na čtvrtého“ dostal každý žák tašku s informačními materiály a v průběhu besedy si podle pokynů lektorky zaznamenával do tabulky údaje o svém životním stylu (stravovací a pohybové zvyklosti, kouření, nechráněný sex). Každý účastník tak na konci besedy zjistil, jaké má v budoucnosti riziko vzniku onkologického onemocnění při zachování současného způsobu života. Součástí besedy byl také nácvik samovyšetření na modelech prsu a varlat.

Asi největší úspěch měla mezi žáky, ale i mezi učiteli a vedením školy prezentace Celního úřadu pro hlavní město Prahu, při které nám byla představena a na názorných ukázkách předvedena činnost celní správy. Součástí prezentace byla i ukázka výcviku služebního psa, speciálně vycvičeného na vyhledávání tabákových výrobků. Bohužel se nakonec z technických důvodů neuskutečnilo plánované předvedení nácviku sebeobrany. Současní i budoucí maturanti se také mohli detailně seznámit s možností a podmínkami přijetí k celní správě.

V průběhu roku se podařilo zajistit ještě 2 pořady konané v rámci prevence v Divadle U Hasičů. Všechny 1. ročníky se zúčastnily přednášky a besedy s panem Josefem Klímou na téma „Zločin kolem nás“, žáci 2. a 3. ročníků navštívili pořad s MUDr. Radimem Uzlem na téma „Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“.

Od září 2018 byla ve škole nově zřízena funkce školního psychologa, což považuji za velký přínos nejen pro prevenci, ale pro výchovné poradenství jako celek. V rámci prevence proběhl ve všech třídách 1. ročníku úvodní „Seznamovací program ve škole“, následovala interaktivní přednáška „Jak se správně učit na SŠ“. Na začátku 2. pololetí bylo v těchto třídách dotazníkovým šetřením zmapováno klima třídy.

Jeden bod plánu preventivních aktivit na rok 2018/19 se bohužel nepodařilo uskutečnit, a sice program primární prevence pro 1. ročníky „Šikana a kyberšikana“, jehož realizátorem měla být organizace Jules a Jim. Naše škola se zúčastnila dotačního řízení MHMP Zdravé město Praha 2019 v oblasti primární prevence, aby na tento program získala finanční prostředky, ale z důvodu nedostatečné certifikace organizace Jules a Jim pro SŠ byla naše žádost o grant vyřazena. Příští rok tedy podáme žádost o grant znovu a doufám, že tentokrát uspějeme.

                                                                                                    Mgr. Jana Glaserová, školní metodik prevence

Užitečné odkazy:

Kariéra a povolání:

www.gaudeamus.cz

Gaudeamus – evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

  • Gaudeamus Brno: 22. - 25. 10. 2019, Výstaviště Brno, pavilon V
  • Gaudeamus Praha: 21. - 23. 1. 2020, PVA Expo Praha, hala č.4

  www.infoabsolvent.cz - informace o školách a trhu práce

www.istp.cz - Informace o konkrétních profesích

www.occupationsguide.cz/cz/main/m.aspx - průvodce světem povolání

ekariera.nuov.cz/animace/pohovor/pohovor.html - animace pracovního pohovoru

www.europass.cz/

www.atlasskolstvi.cz - databáze VŠ, VOŠ a jazykových škol

www.fakulta.cz/ - vše o VŠ

www.VysokeSkoly.com - databáze VŠ

www.VyssiOdborneSkoly.com - databáze VOŠ
www.JazykoveSkoly.com - databáze jazykových škol
www.primat.cz - informační portál pro studenty

www.KamPoMaturite.cz

www.scio.cz/nsz - národní srovnávací zkoušky

www.eurodesk.cz - informace o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí

www.sokrates.cz - testy

www.vzdelani.cz

www.tutor.cz - přípravné kurzy

www.icm.cz -  národní informační centrum pro mládež

Osobní a studijní problémy:

www.bkb.cz - bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestních činů

www.ditekrize.cz/linka-duvery - linka důvěry, tel: 241 484 149 či 777 715 215

www.linkaztracenedite.cz - tel: 116 000

Linka vzkaz domů: tel: 800 111 113, 724 727 777

www.linkabezpeci.cz - Linka bezpečí, tel: 116 111

www.rodicovskalinka.cz - Rodičovská linka, tel: 840 111 234

www.drogy-info.cz/mapa-pomoci - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

www.infoabsolvent.cz/Rady/2 - rady a doporučení

Linka první psychické pomoci - tel.:116 123

Linka pro rodinu a školu - tel.: 116 000

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí - tel.: 116 006

Linka bezpečí - tel.: 116 111