Odborná praxe

Odborné praxe žáků se uskutečňují v reálných pracovních podmínkách fyzických a právnických osob v rozsahu dva týdny v průběhu 2. ročníku a tři týdny v průběhu 3. ročníku. Cílem odborných praxí je seznámení s reálnými provozy a pracovišti, získání informací pro rozhodování o budoucím uplatnění na trhu práce.

V rámci rozvoje komunikačních dovedností žáci sami jednají se zástupci organizací o uzavření smlouvy pro výkon odborné praxe. Na základě smlouvy o konání odborné praxe vykonávají různě náročné administrativní činnosti a seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích pracoviště.

Na závěr odborné praxe žáci vypracují zprávu, s jejímž obsahem i rozsahem jsou seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Přílohou zprávy je hodnocení zodpovědného pracovníka organizace, která praxi zajistila a záznam o průběhu praxe. Zpráva z odborné praxe je zahrnuta do klasifikace předmětu ekonomika.

Za průběh odborné praxe zodpovídá učitel praktického vyučování a učitelé ekonomiky, kteří žákům pomáhají při výběru praxí a zajišťují kontrolu na pracovištích.

Přehled organizací, které v rámci odborné praxe trvale se školou spolupracují:

 • Komerční banka, a. s.
 • Novoměstská radnice
 • Ministerstvo kultury ČR
 • Muzeum hl. města Prahy
 • Národní muzeum v Praze
 • Národní technické muzeum
 • KAM po Česku, o. s.
 • DRAPA SPORT SPV, s. r. o.
 • Centrum 3000, a. s.
 • Česká spořitelna, a.s.
 • RAIN.CZ
 • Obec Kly
 • Absolutum Boutique Hotel
 • Město Kralupy nad Vltavou

Mezi další významné sociální partnery, které si žáci zajišťují sami, patří účetní firmy, organizace poskytující bankovní a pojišťovací služby, obchodní organizace, soukromí podnikatelé aj.

Ve školním roce 2014/2015 byl do výuky v 1. ročníku zařazen předmět učební praxe, který rozvíjí přípravu žáků pro budoucí profesní život. Při výuce jsou žáci vedeni k praktickým dovednostem a návykům, spojených s pracovním procesem. Předmět učební praxe je zaměřen na modelové situace, týkající se obchodních a pracovních činností. Žáci jsou připravováni k sociálnímu vnímání, k týmové práci a ke komunikaci v pracovním prostředí, aby byli schopni absolvovat odbornou praxi na pracovištích fyzických a právnických osob. V rámci předmětu učební praxe si osvojují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární ochrany na pracovištích. V průběhu školního roku se žáci účastní exkurzí a přednášek odborníků z praxe.

Odborné praxe ve školním roce 2017/2018 budou probíhat na jaře, v období maturitních zkoušek.

Pokyny k odborným praxím obdrží žáci v měsíci lednu od pí Sládkové.

Žáci 2. ročníků budou vykonávat odbornou praxi po dobu 2 týdnů, 6 hodin denně.

Žáci 3. ročníků budou vykonávat odbornou praxi po dobu 3 týdnů, 6 hodin denně.

Odbornou praxi si žáci mohou zajistit sami, smluvně však musí být zajištěna v rámci školy přes pí Sládkovou.

Žákům, kteří nebudou mít možnost si odbornou praxi sami zajistit, zajistí škola.

 

Odborné praxe ve školním roce 2017/2018

Odborné praxe budou probíhat na jaře v období maturitních zkoušek. 

Žáci 2. ročníku od 28.5. do 8.6. 2018.

Žáci 3. ročníku od 21.5. do 8.6. 2018.

Žákům, kteří nebudou mít možnost si sami odbornou praxi zajistit, zajistí škola v průběhu měsíce dubna.

 

Informace k odborným praxím

Adresa, telefon a e-mail

Obchodní akademie Holešovice
Jablonského 3/333
170 00  Praha 7
Tel.: 266 710 914
E-mail: info@oaholesovice.cz 

Povinně zveřejňované údaje

Zřizovatel školy