Odborná praxe

Odborné praxe žáků se uskutečňují v reálných pracovních podmínkách fyzických a právnických osob v rozsahu dva týdny v průběhu 2. ročníku a tři týdny v průběhu 3. ročníku. Cílem odborných praxí je seznámení s reálnými provozy a pracovišti, získání informací pro rozhodování o budoucím uplatnění na trhu práce.

V rámci rozvoje komunikačních dovedností žáci sami jednají se zástupci organizací o uzavření smlouvy pro výkon odborné praxe. Na základě smlouvy o konání odborné praxe vykonávají různě náročné administrativní činnosti a seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích pracoviště.

Na závěr odborné praxe žáci vypracují zprávu, s jejímž obsahem i rozsahem jsou seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Přílohou zprávy je hodnocení zodpovědného pracovníka organizace, která praxi zajistila a záznam o průběhu praxe. Zpráva z odborné praxe je zahrnuta do klasifikace předmětu ekonomika.

Za průběh odborné praxe zodpovídá učitel praktického vyučování a učitelé ekonomiky, kteří žákům pomáhají při výběru praxí a zajišťují kontrolu na pracovištích.

Přehled organizací, které v rámci odborné praxe trvale se školou spolupracují:

 • Komerční banka, a. s.
 • Novoměstská radnice
 • Ministerstvo kultury ČR
 • Muzeum hl. města Prahy
 • Národní muzeum v Praze
 • Národní technické muzeum
 • KAM po Česku, o. s.
 • DRAPA SPORT SPV, s. r. o.
 • Centrum 3000, a. s.
 • Česká spořitelna, a.s.
 • RAIN.CZ
 • Obec Kly
 • Absolutum Boutique Hotel
 • Město Kralupy nad Vltavou

Mezi další významné sociální partnery, které si žáci zajišťují sami, patří účetní firmy, organizace poskytující bankovní a pojišťovací služby, obchodní organizace, soukromí podnikatelé aj.

Ve školním roce 2014/2015 byl do výuky v 1. ročníku zařazen předmět učební praxe, který rozvíjí přípravu žáků pro budoucí profesní život. Při výuce jsou žáci vedeni k praktickým dovednostem a návykům, spojených s pracovním procesem. Předmět učební praxe je zaměřen na modelové situace, týkající se obchodních a pracovních činností. Žáci jsou připravováni k sociálnímu vnímání, k týmové práci a ke komunikaci v pracovním prostředí, aby byli schopni absolvovat odbornou praxi na pracovištích fyzických a právnických osob. V rámci předmětu učební praxe si osvojují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární ochrany na pracovištích. V průběhu školního roku se žáci účastní exkurzí a přednášek odborníků z praxe.

Odborné praxe ve školním roce 2018/2019

Odborné praxe budou probíhat na jaře v období maturitních zkoušek.

Termíny odborné praxe

 Žáci 2. ročníku budou vykonávat odbornou praxi po dobu 2 týdnů od 20. 5. do 31. 5. 2019 (denně 6 hodin).

Žáci 3. ročníku budou vykonávat odbornou praxi po dobu 3 týdnů od 13. 5. do 31. 5. 2019 (denně 6 hodin).

Pokyny k odborným praxím obdrží žáci v měsíci prosinci od Mgr. Sládkové prostřednictvím třídních učitelů.

Odbornou praxi si žáci mohou zajistit sami, smluvně však musí být zajištěna v rámci školy přes Mgr. Sládkovou.

Žákům, kteří nebudou mít možnost si odbornou praxi sami zajistit, zajistí škola.

Informace k odborným praxím